Vedtægter

April 2018

Vedtægter for foreningen Tisvilde Jazz Club

§ 1 – Foreningens navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er: TISVILDE JAZZ CLUB.
Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til rytmisk musik i Tisvilde og omegn, herunder at arrangere koncerter i ikke kommercielt øjemed til fremme af dette formål.
Tisvilde Jazz Club er hjemmehørende i Gribskov kommune, og adressen er den til enhver tid siddende formands.

§ 2 – Medlemsforhold

a: Optagelse
Som medlem kan optages alle som kan støtte foreningens formål.
Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer med angivelse af navn, adresse, emailadresse og telefonnummer samt betaling af medlemskontingent.
Foreningen fører et medlemsregister.
b: Udmeldelse og eksklusion
Indmeldelse er bindende for den periode der er betalt kontingent. Udmeldelse finder automatisk sted hvis kontingent ikke betales inden fastlagte frist.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen.
c: Kontingent
Kontingentet fastsættes, for hvert regnskabsår, af generalforsamlingen. Der kan fastsættes differentierede satser for almindelige medlemmer, foreninger, firmaer, unge (under 25 år) og studerende.
Kontingentet indbetales efter bestyrelsens anvisning inden én af bestyrelsen fastsat indbetalingsdato.
Medlemskab er ikke obligatorisk, men en forudsætning for evt. medlemsrabat i forbindelse med arrangementer.
d: Medlemsrettigheder og medlemspligter
Medlemmer har ret til at deltage i alle foreningens arrangementer, dog mod at betale den evt. fastsatte entré. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formålsparagraf.

§3 – Foreningens daglige ledelse og drift

a:
Foreningens daglige ledelse og drift varetages af en bestyrelse på maksimum 3 (tre) personer valgt på generalforsamlingen for 2 (to) år, således at 2 personer vælges det ene år og 1 det andet år. Genvalg kan finde sted. Ved den stiftende generalforsamling vælges således de 2 personer som har færrest stemmer, for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med de af foreningen foranstaltede aktiviteter samt de af foreningen ansatte personer.
b:
Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som nedfældes i forhandlingsprotokollen, Bestyrelsen udpeger æresmedlemmer. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 (to) af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Indkaldelse skal ske pr. e-mail senest på ugedagen før, med angivelse af dagsorden.
Der føres forhandlingsprotokol med referat af bestyrelsesmøder, som underskrives af formanden og referenten.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når mindst 2 (to) bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
c:
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg, herunder hyre lønnet arbejdskraft, såfremt dette måtte være nødvendigt for foreningens drift.
d:
Udtrædelse af bestyrelsen skal ske skriftlig og med begrundelse.
e:
Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke vederlag for deres arbejde.

§4 – Ordinær generalforsamling

a:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
b:
Tidspunkt og indkaldelse.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i perioden fra 1. juni til 31. juli. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 2 ugers varsel.
c:
Mødeberettigede
Mødeberettigede og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle der har betalt kontingent til foreningen samt æresmedlemmer. Der skal føres afkrydsningsliste ved indgangen.

d:
Generalforsamlingens afvikling
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, som vælges af generalforsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På lige år 1 og på ulige år 2 medlemmer
  5. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af 1 revisorsuppleant
  8. Fastsættelse af kommende årskontingent
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal fremsendes skriftligt (e-mail godkendes) senest på ugedagen før generalforsamlingens afholdelse.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægter. Hvert medlem har 1 (én) stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan medbringe 1 (én) fuldmagt, som skal afleveres ved indgangen. Kvittering for indbetalt kontingent medbringes ligeledes.

§ 5 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder behov, eller mindst ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af begæringen.
Indkaldelse sker efter samme regler som ved ordinær generalforsamling, dog skal dagsordenen kun omfatte emnet/emnerne, som skal behandles på mødet.

§ 6 – Regnskab og formue

Foreningens regnskabsår er 01/07 til 30/6
Regnskabet skal før forelæggelsen for generalforsamlingen være revideret af (1) revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen og vælges for 2 år ad gangen.
Revisoren kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen skriftligt opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over foreningens økonomiske bevægelser i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige status, til enhver tid kan aflæses heri.
Alle udbetalinger foregår ved elektronisk overførsel. Foreningen må således aldrig, ud over ved klubarrangementer, ligge inde med kontante beløb.
Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab til fremlæggelse på generalforsamlingen. Foreningens formue skal, udover hvad der er nødvendigt for afholdelse af de løbende udgifter,
anbringes efter de retningslinier, som gælder for umyndiges midler, medmindre generalforsamlingen
bestemmer andet.
Foreningens modtager frivillige bidrag til enhver tid og under enhver form.

§ 7 – Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil af formanden eller kassereren plus ét bestyrelsesmedlem. Ved salg og/eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
Det påhviler ikke bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.
Bestyrelsen kan give prokura til ethvert medlem i bestyrelsen til at tegne foreningen i et nærmere specificeret omfang.
Ikke brugt tilskud fra offentlige myndigheder tilbagebetales ved opløsning af foreningen.

§ 8 – Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 9 – Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan finde sted med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning forholdes med foreningens formue som følger: Formuen går til et eller flere projekter, som relaterer til foreningens formålsparagraf, eller til børne- og ungdomsarbejdet i kommunen efter generalforsamlingens beslutning.

§ 10 – Voldgift

Stridigheder om anvendelse af nærværende vedtægter afgøres ved voldgift. Voldgiften skal bestå af
2 (to) voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt én af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges denne af dommeren i Helsingør Ret. I øvrigt henvises til Lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

Text box item sample content
X